USŁUGI NOTARIALNE

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku wspólnego, umowy ustanowienia  rozdzielności majątkowej, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, służebności,  umowy o podział do korzystania, testamenty, oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji, w tym na zabezpieczenie zapłaty pieniędzy lub wydania nieruchomości, w szczególności w związku z umową najmu okazjonalnego);

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (które odnoszą skutek prawomocnego postanowienia sądu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, wtedy nie muszą Państwo przeprowadzać postępowania spadkowego przed sądem);

3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;

5) sporządza poświadczenia (np. własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu);

6) spisuje protokoły (np. zgromadzeń spółek prawa handlowego, oświadczeń o odrzuceniu spadku, otwarcia testamentu, spisu inwentarza);

7) sporządza protesty weksli i czeków;

8) przyjmuje na przechowanie pieniądze (co zapewnia pewność obrotu gospodarczego), papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

9) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;

10) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

11) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

12) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

13) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.