DOKUMENTY

Oto przykładowe zestawienia dokumentów wymaganych do aktu notarialnego:

1)      Sprzedaż działki gruntu:

 • informacja o numerze księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia*,
 • wypis z rejestru gruntów, ewentualnie wyrys z mapy  ewidencyjnej  (do założenia nowej księgi),
 • zaświadczenie lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu,
 • zaświadczenie wydane przez Starostwo Powiatowe, zawierające informację, czy grunt został objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji lasów.

2)      Darowizna działki gruntu w gronie bliskiej rodziny:

 • informacja o numerze księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia*,
 • wypis z rejestru gruntów, ewentualnie wyrys z mapy  ewidencyjnej  (do założenia nowej księgi).

3)      Sprzedaż lokalu mieszkalnego:

 • informacja o numerze księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia*,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych (na żądanie Kupującego),
 • umowa kredytowa i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki (w przypadku zakupu na kredyt).

4)      Darowizna lokalu mieszkalnego:

 • informacja o numerze księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia*,
 • informacja, czy Darczyńca ma życzenie ustanowić służebność mieszkania.

5)      Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • informacja o numerze księgi wieczystej, jeśli została założona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (ważne 30 dni od daty wydania)
 • podstawa nabycia podstawa nabycia*.

6)      Pełnomocnictwo do sprzedaży:

 • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 • dane osobowe pełnomocnika,
 • informacja o numerze księgi wieczystej, wskazane jest także okazanie podstawy nabycia,
 • informacja o zakresie pełnomocnictwa.

7)      Testament:

 • dane osobowe osoby sporządzającej testament 
 • dane osobowe osoby/osób powoływanych do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia i miejsce urodzenia).

8)      Umowa rozdzielności majątkowej:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub podana data zawarcia małżeństwa w przypadku intercyzy.

9)      Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia (mężczyźni, kobiety niezamężne) lub odpisy skrócone aktów małżeństwa (kobiety zamężne),
 • nr PESEL zmarłego – „przecięty” dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie z właściwej gminy o numerze PESEL zmarłego.

* podstawa nabycia akt notarialny (np. umowa zakupu nieruchomości) lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia.

Ponadto za każdym razem potrzebujemy danych osobowych wszystkich Stron (oba imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, aktualny adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, stan cywilny).

UWAGA! W przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia lub darowizny dokonanej po 01.01.2007 r. wymagane jest zaświadczenie urzędu skarbowego o zwolnieniu bądź uregulowaniu podatku od spadku lub darowizny.

Powyższe zestawienia dokumentów mają jedynie charakter poglądowy, ponieważ każda sprawa jest inna i może wymagać dodatkowych dokumentów (np. umowy kredytowej, uchwały wspólników spółki z o.o., aktu zgonu do wykreślenia służebności z księgi, itp.)

Istnieje możliwość dostarczenia oryginałów dokumentów bezpośrednio na dokonywaną czynność notarialną, jednak w tym wypadku kopie lub skany dokumentów powinny być okazane przynajmniej na dwa dni przed umówionym terminem podpisania aktu (osobiście lub drogą elektroniczną). Zastrzegamy możliwość wydłużenia tego terminu w  zależności od skomplikowania sprawy.