Potrzebne dokumenty

Dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (np. sprzedaż, darowizna) lokali stanowiących odrębną własność:

 • podstawa nabycia, np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. 

Dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (np. sprzedaż, darowizna) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

 • podstawa nabycia, np. przydział lokalu, akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku,
 • aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynika, że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (np. sprzedaż, darowizna) zabudowanych lub niezabudowanych działek gruntu:

 • podstawa nabycia, np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy, z którego wynika przeznaczenie działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub świadczące o braku takiego planu,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek znajdujących się w księdze wieczystej, również wyrys z mapy ewidencyjnej, z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej.

Dokumenty wymagane przy testamentach:

 • dane osoby powołanej do spadku.

Dokumenty wymagane przy pełnomocnictwach:

 • dane pełnomocnika,
 • zakres pełnomocnictwa i dane nieruchomości, której pełnomocnictwo dotyczy.

Dokumenty wymagane przy akcie poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • testament, jeśli został sporządzony,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia wszystkich spadkobierców, a dla osób, które zawierały związek małżeński i zmieniały nazwisko, odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • numer PESEL spadkodawcy.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku:

 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • testament, jeśli został sporządzony,
 • imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich spadkobierców ustawowych.

Dokumenty wymagane przy umowach majątkowych małżeńskich:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

Dokumenty wymagane przy poddaniu się egzekucji:

 • umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji.

Oprócz wskazanych powyżej dokumentów należy również dostarczyć dane stron (imiona i nazwiska, imiona rodziców, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu tożsamości).

Jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem umowy nabyta została w spadku, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynika, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn został uregulowany.

Jeśli strona będzie działała przez pełnomocnika, należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.